Convenis urbanistics

  Addenda al conveni urbanístic d’1 de setembre de 2011 referent al desenvolupament del sector de millora urbana PMU B04, Carrer de la Selva.
  Aprovacio conveni urbanistic CAN MOLINAS aprovat pel Ple 28-03-2019.
  Aprovació de conveni privat de cessió gratuïta d'ús de la finca registral 2699 aprovat pel Ple de 28-3-2019.
  Conveni d'expropiació signat entre l'Ajuntament de Cassà de la Selva i la família Burset Camps en relació a l'adquisició d'un terreny destinat a sistema viari i aparcament.
  Conveni urbanístic d'obra avançada del Pla Parcial Sud 1.7 a isoladora zona esoprtiva entre l'Ajuntament de Cassà i la Caixa d'Estalvis (UNNIM).
  Conveni urbanístic Josep Font, Cañet Xirgu SL i Ajuntament de Cassà aprovat el Ple del 25-4-2019.
  Conveni urbanístic per a la Gestió del Sector 1.7 a Zona Esportiva.
  Conveni urbanístic per a la gestió urbanística dels PMU I C01 i PMU II C02 Poliuretanos i del nou sòl urbà en el TRUST I.
  Conveni urbanístic referent al desenvolupament del Sector de Millora Urbana PMU B04, Carrer de la Selva.
  Conveni urbanístic signat entre l'Ajuntament de Cassà, Francisco Oller SA, Francesc Nadal Vidal i una sèrie de propietaris de finques del carrer de la Llebre.
  Conveni urbanístic signat entre l'Ajuntament de Cassà de la Selva i Francisco Oller SA, en relació a l'àmbit a desenvolupar de Can Peró.
  Conveni urbanístic signat entre l'Ajuntament de Cassà de la Selva i les entitats mercantils Construccions Tècniques, SL i Metall·lògic, SL.