Planejament derivat vigent


Pla de Millora Urbana PMU C03.2 Gener-Casadevall 2


Pla Parcial del subsector 3 Isoladora A (corresponent al SUD 1.7 C del POUM)


Avanç de Pla de Millora Urbana PMU C.03 Gener Casadevall


Pla especial urbanístic Can Mercader


Pla de Millora Urbana, C09 al Veïnat de les Serres


Pla especial urbanístic autònom per a la implantació d'una via verda paisatgística Verneda


Pla de Millora Urbana, PMU B04 Carrer de la Selva