Modificacions de POUM vigents


Modificació puntual núm. 1 del POUM de Cassà de la Selva de regularització de la zona de sistema de serveis tècnics al Veïnat de Llebrers de Dalt


Modificació puntual núm. 2 del POUM de Cassà de la Selva del sector delimitat pels carrers Susvalls nº 83 a 96, de la Via i de la Infància de Cassà de la Selva


Modificació puntual núm. 3 del POUM de Cassà de la Selva per l’ampliació del Sector Industrial El Trust (ANULADA)


Modificació núm. 4 del POUM de Cassà de la Selva. Rectificació de l’article VII.2.6 de la incompatibilitat de determinats usos hotelers en sòl no urbanitzable


Modificació puntual núm. 5 del POUM de Cassà de la Selva consistent en la definició de distàncies de protecció per a camins rurals i carreteres


Modificació puntual núm. 6 del POUM de Cassà consistent en diversos ajustaments d’alienacions, gàlib i límit de la zona H3 a l’àmbit de l’antic Pla Parcial Riera Seca 3b


Modificació puntual núm. 7 del POUM de Cassà de la Selva consistent en correccions al nord del cProvincial


Modificació puntual núm. 8 del POUM de Cassà de la Selva. Illa compresa entre els carrers de la Via, Infància, Sant Andreu Salou i Xavier Carbó.


Modificació puntual núm. 9 del POUM de Cassà. Supressió del SUD 1.8 Susvalls i canvi de localització d’equipaments al carrer del Metall i al Passeig Ferrocarril


Modificació puntual núm. 10 del POUM de Cassà de la Selva. Descatalogació de Can Limbo i exclusió del Catàleg de Béns Protegits de Cassà de la Selva


Modificació número 11 del POUM de regularització dels límits i ordenació del PMU B02, límits dels PMU A08, A09, B01 i alineacions dels carrers Conill, Verneda i Folch i Torres


Modificació puntual núm. 12 del POUM, relativa a instal.lacions forestals a cel obert en sòl no urbanitzable


Modificació puntual núm 13, modificació vialitat i zona clau C3a la cruilla Sant Martí amb Marçal de Trinxeria


Modificació puntual núm. 14 del POUM de Cassà de la Selva de diversos articles de les normes urbanístiques.


Modificació puntual núm. 16 del POUM de Cassà de la Selva d'ampliació de la zona 4R de serveis tècnics


Modificació puntual núm. 18 del poum de Cassà de la Selva. Modificació de traçat d’un tram del camí públic del veïnat d’Esclet (polígon 11, parcel.la 9005)


Modificació núm. 20 del POUM clau I2 de l'antic PERI Reliable